Research Achievements

Scientific Articles

2015


Outcomes of trastuzumab therapy in HER2‑positive early breast cancer patients (JBCRG-C01)


Hiroyasu Yamshiro · Hiroji Iwata · Norikazu Masuda · Naohito Yamamoto · Reiki Nishimura · Shoichiro Ohtani · Nobuaki Sato · Masato Takahashi · Takako Kamio · Kosuke Yamazaki · Tsuyoshi Saito · Makoto Kato · Tecchuu Lee · Shinji Ohno · Katsumasa Kuroi · Toshimi Takano · Masahiro Takada · Shinji Yasuno · Satoshi Morita · Masakazu Toi


International Journal of Clinical Oncology Volume 20, Issue 4 (2015), Page 709-722. doi: 10.1007/s10147-015-0785-8.

Scientific Articles
by Voluntary Organization JBCRG